Vi JO-anmäler PRV

I veckan har Språkkonsulterna anmält Patent- och registreringsverket till Justitieombudsmannen för brott mot 11 § i språklagen (2009:600). JO-anmälan har fått stor uppmärksamhet i media och vi vill nu ge vår samlade syn på ärendet.

Vi anser att PRV strider mot den så kallade klarspråksparagrafen i sin kommunikation med medborgare och intressenter. Paragrafen säger att ”Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt”. Målet med vår JO-anmälan är att:

  1. uppmärksamma PRV på det aktuella brevet
    Vi anser att det svar PRV skickade (pdf) på vår patentansökan inte var enkelt och begripligt. Som språkkonsulter är vi inte nödvändigtvis bättre än andra på att förstå texter; vår expertis ligger i att se vad som är problematiskt och själva uttrycka oss begripligt. Vi är övertygade om att ett brev som det vi fick är svårt att förstå för många fler än oss.
  2. väcka debatt om myndighetsspråket 
    Sverige har sedan 1 juli 2009 en särskild språklag som reglerar den offentliga svenskan. Det är nu dags att utvärdera hur myndigheterna lever upp till språklagen, och då särskilt den så kallade klarspråksparagrafen. Vi vill att PRV tillsammans med andra myndigheter ser över sitt språkbruk, så att språklagen inte blir en uddlös policy.

Vi menar inte att juridiska formuleringar är orimligt i kommunikation med allmänheten, men vi vet också att det finns enklare sätt att uttrycka sig som kan fungera bättre. En text som uppfyller kraven på klarspråk kan antingen ersätta eller komplettera hänvisningar till lagtext. Enligt vår uppfattning har PRV inte ens försökt att mottagaranpassa sin korrespondens utan lagt hela ansvaret för kommunikationen på läsaren.

PR-trick?

Vi ville väcka debatt – inte för att diskutera vår anmälan eller vår egen verksamhet, utan myndigheternas språkbruk i allmänhet. Vi gjorde anmälan och skrev ett pressmeddelande, men faktum är att medierna började höra av sig innan pressmeddelandet ens hade gått ut. Reaktionerna från allmänheten (i kommentarsfält på DN och Facebook samt på Twitter) visar också att det är fler än vi som är skeptiska mot myndighetssvenskan och som tycker att diskussionen är viktig. Vi är nöjda med att frågan har lyfts och hoppas att det får fler myndigheter att reflektera över sitt språkbruk. Det som driver oss är ett engagemang och en övertygelse om att var och en har rätt till begriplig information om sådant som är nödvändigt för att man ska kunna fatta beslut om sitt eget liv. Och det gör vi gärna PR för!

Medialänkar

Metro Pil

DN artikel 1 PilDN artikel 2

Twitterreaktioner på anmälan Pil

PRV:s svar i DN Pil

Twitter-reaktioner på PRV:s bedömning att texten är fullt begriplig Pil

P4 Extra 20 augusti Pil

Studio Ett 20 augusti Pil

Aftonbladet Pil