Skrivtest inför rekrytering

Testa dina kandidater i ett skriv­test innan du går vidare till det sista steget i rekryteringen. Vi gör skräddarsydda test så att du kan mäta kandidaternas förmåga att skriva och formulera de texter som förekommer mest på ditt företag.

”Du ska ha god för­måga att uttrycka dig i tal och skrift”, står det ofta i plats­annonser. Det är inte så konstigt – i dag måste nästan alla kunna skriva i tjänsten. Språk­konsult­ernas skriv­test inför rekry­tering hjälper dig att ta reda på om kandi­daten lever upp till kraven.

Testa kandidaternas skrivförmåga

Testa dina kandidater i ett skriv­test innan du går vidare till sista steget i rekry­teringen. Språk­konsulterna gör skräddar­sydda test så att du kan mäta kandidat­ernas förmåga att skriva och formulera de texter som före­kommer mest på ditt företag.

Så här går ett skrivtest till

Innan skrivtestet kommer vi överens om vilket språk (svenska eller engelska) och vilken test­variant dina kandidater ska göra. Det kan till exempel vara press­meddelande, produkt­information, artikel till intra­nätet, rapport­samman­fattning, e-brev i kund­tjänsten med mera.

Kandidaten utför sedan skrivtestet, vanligtvis under en timme. Testet är geografiskt obundet och kan därmed utföras i vilken lokal som helst.

Efter skrivtestet skickas resul­tatet till oss för bedöm­ning. Vi kan normalt ge vår bedöm­ning redan samma dag eller dagen därpå.

Vi bedömer testet och ger betyg

Vi går igenom texten på alla nivåer och bedömer förmågan att

  • framhäva huvudbudskapet
  • anta rätt perspektiv
  • hitta en lämplig stil
  • hantera språket
  • följa skrivregler
  • anpassa texten till mediet.

Du som rekryterare får också ett siffer­betyg för varje nivå. Det hjälper dig att jämföra två eller flera kandi­dater med varandra. Siffer­betyget är ett komple­ment till kandidatens text­åter­kopp­ling.

Kandidaten får konstruktiv åter­koppling

Kandidaten får tillbaka sin text till­sammans med kommen­tarer och ändringar. Dessutom levererar vi en rapport där vi ger konstruktiv åter­koppling om kandi­datens styrkor och svag­heter.

De flesta kandidater tycker att de lär sig något av testet, även om de inte har fått den sökta tjänsten. Och rekryter­arna känner att de har fått ett säkrare besluts­underlag.

Hör av dig så berättar vi mer

Vill du använda skriv­tester i rekryteringen? Kontakta oss, så kan vi svara på dina frågor och ta fram en offert.