Lättläst

Lättlästa texter är särskilt enkla och tillgängliga texter, som passar för personer med läs- och skriv­svårigheter. De kan också vara bra när du vill nå en bred målgrupp.

Har din organisation som mål att skriva mer tillgängliga texter? Vill du nå fram till målgrupper som har svårt för att läsa? Då kan lättlästa texter vara lösningen. Det är texter som är särskilt anpassade för personer som upplever hinder i sin läsning.

Vad är lättläst?

Det man i allmänhet menar med lättläst text är

 • enkelt innehåll
 • enkla och korta meningar
 • enkla ord
 • enkel form.

När vi skriver lätt svenska så undviker vi språkliga drag som gör en text svårtolkad. Vi anpassar också formgivningen, eftersom textens utseende ofta är avgörande för läsbarheten.

Vi utgår från hur läsprocessen hos de allra flesta människor ser ut. Exakt vad som är lättläst beror dock också på vem det är som läser. Därför målgruppsanpassar vi texterna så långt det är möjligt.

Vem passar lättläst för?

Det finns många som kan behöva texter som är lätta att läsa. Här är några exempel:

 • personer som håller på att lära sig svenska
 • personer som är ovana att läsa, särskilt långa texter
 • personer med Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd
 • personer med koncentrationssvårigheter
 • personer med intellektuell funktionsnedsättning
 • personer med dyslexi eller andra lässvårigheter.

Många blir dessutom hjälpta av lättlästa texter under olika skeden i livet. Det kan handla om ålder eller stress.

Vi på Språkkonsulterna är vana vid att skriva för de olika målgrupperna. De har olika förutsättningar och behov, och det kräver delvis olika typer av anpassningar av texten.

Så här arbetar vi med lättläst

Språkkonsulterna har 20 års erfarenhet av att arbeta med lättläst. Oftast bearbetar vi redan befintliga texter till en lättläst version, men vi kan lika gärna skriva en helt ny text utifrån underlag och intervjuer.

 • Vi ser till att strukturen är logisk.
 • Vi väljer enkla, vanliga och konkreta ord.
 • Vi skriver enkla meningar och gör meningsbyggnaden okomplicerad.
 • Vi ser till att texten inte är längre än absolut nödvändigt.
 • Vi ger texten en luftig och lättläst formgivning.
 • Vi ger råd om hur du bäst publicerar lättläst på din webbplats eller i tryckt form.
 • Vi kontrollerar att bild och text samspelar på ett tydligt sätt.

Vi fastställer målgrupp och syfte

Innan vi påbörjar uppdraget fastställer vi målgruppen och syftet tillsammans med dig. För att veta vilka trösklar vi ska ta bort och vilket stöd vi ska lägga till, är det viktigt att tillsammans ringa in

 • vilka personer du vill nå
 • vilket budskap du vill förmedla.

Det går förstås att skriva lättläst för en bred allmänhet. Grunden för vad som är lättläst är densamma. Men hur en lättläst text ser ut i praktiken varierar beroende på textens avsändare, målgrupp och sammanhang.

Hör av dig, så berättar vi mer

Vill du arbeta mer med lättlästa texter? Kontakta oss, så kan vi svara på frågor och ta fram en offert.

Lär dig att skriva enklare på egen hand

Du kan få individuell coachning i lättläst, med tips på hur du kan förbättra läsbarheten i just dina texter. Vi ger också kurser i att skriva lättlästa texter.