Textgranskning och redigering

I våra textgransknings- och redigeringstjänster ingår alltid en förberedande analys av kommunikationssituationen och mottagargruppen. Och så bestämmer vi naturligtvis tillsammans med dig på vilken nivå vi ska behandla texten.

Vad gör vi när vi granskar och redigerar?

Vi granskar språket och begripligheten och föreslår förbättringar, oavsett sakområde och texttyp. När vi är klara är texten tydlig och pedagogisk. Vi levererar antingen på papper eller digitalt.

Vi arbetar med alla ämnesområden och alla texttyper. Oavsett hur komplext ämnet är finns det alltid ett sätt att uttrycka det på enkel och begriplig svenska.

Kontakta oss!

Hör av dig om du vill beställa en textgranskning eller redigering. Eller du har några frågor, funderingar eller särskilda önskemål.

Våra kontaktuppgifter!

Nivån avgör hur grundligt vi granskar texten

Textgranskning eller redigering kan betyda olika saker för olika beställare. Därför har vi slagit fast fyra olika nivåer i våra granskningstjänster, som vi har som utgångsläge i diskussionerna med dig som kund. Så här ser våra nivåer ut:

 • Nivå 1
  Korrekturläsning, det vill säga kontroll av stavning, böjning, avstavning, kommatering, meningsbyggnad – till exempel syftningsfel, konsekvens i ordval, sidhänvisningar, etc.
 • Nivå 2
  Vi anpassar texten till läsarna och syftet. Vi kontrollerar också att resonemangen och formuleringarna är begripliga. Vi ställer oss följande frågor om texten:

  • Är ordvalet lämpligt?
  • Är meningsbyggnaden tillräckligt tydlig?
  • Är stilen och tonen rätt?
  • Är sambandet och sammanhanget klart?
 • Nivå 3
  Utöver kontrollerna i nivå 2 ändrar vi även disposition, textens form och rubriker om det behövs. Vi kommer med underbyggda ändringsförslag som du får ta ställning till.
 • Nivå 4
  Nivå 4 innebär en mycket omfattande bearbetning av texten. Till exempel för en helt ny läsgrupp eller ett nytt syfte.

Före och efter – exempel på textbearbetning på nivå 4

Här ser du ett exempel på resultatet av en textbearbetning på nivå 4.

Juristsvenska:
Fastighetsinnehavare skall se till att väg till behållare är hårdgjord samt hålls i ett sådant skick att den är lättframkomlig för de hämtningsfordon som används i området.

Klarspråk:
Du ansvarar själv för att asfaltera vägen fram till soptunnan. Du måste också underhålla vägen så att den är lättframkomlig för områdets sopbilar.

Back to top