Skrivtest inför rekry­tering

”Du ska ha god för­måga att uttrycka dig i tal och skrift”, står det ofta i plats­annonser. Det är inte så konstigt – i dag måste nästan alla kunna skriva i tjänsten. Språk­konsult­ernas skriv­test inför rekry­tering hjälper dig att ta reda på om kandi­daten lever upp till kraven.

Testa kandidaternas skrivförmåga

Testa dina kandidater i ett skriv­test innan du går vidare till sista steget i rekry­teringen. Språk­konsulterna gör skräddar­sydda test så att du kan mäta kandidat­ernas förmåga att skriva och formulera de texter som före­kommer mest på ditt företag.

Hör av dig, så berättar vi mer

Vill du använda skriv­tester i rekryteringen? Kontakta oss, så kan vi svara på dina frågor och ta fram en offert. Du når oss på 08-650 47 40 och på info@sprakkonsulterna.se.

Skriv till oss

 

Så här går ett skrivtest till

Innan skrivtestet kommer vi överens om vilket språk (svenska eller engelska) och vilken test­variant dina kandidater ska göra. Det kan till exempel vara press­meddelande, produkt­information, artikel till intra­nätet, rapport­samman­fattning, e-brev i kund­tjänsten med mera.

Kandidaten utför sedan skrivtestet, vanligtvis under en timme. Testet är geografiskt obundet och kan därmed utföras i vilken lokal som helst.

Efter skrivtestet skickas resul­tatet till oss för bedöm­ning. Vi kan normalt ge vår bedöm­ning redan samma dag eller dagen därpå.

Vi bedömer testet och ger betyg

Vi går igenom texten på alla nivåer och bedömer förmågan att

  • framhäva huvudbudskapet
  • anta rätt perspektiv
  • hitta en lämplig stil
  • hantera språket
  • följa skrivregler
  • anpassa texten till mediet.
    .

Du som rekryterare får också ett siffer­betyg för varje nivå. Det hjälper dig att jämföra två eller flera kandi­dater med varandra. Siffer­betyget är ett komple­ment till kandidatens text­åter­kopp­ling.

Kandidaten får konstruktiv åter­koppling

Kandidaten får tillbaka sin text till­sammans med kommen­tarer och ändringar. Dessutom levererar vi en rapport där vi ger konstruktiv åter­koppling om kandi­datens styrkor och svag­heter.

De flesta kandidater tycker att de lär sig något av testet, även om de inte har fått den sökta tjänsten. Och rekryter­arna känner att de har fått ett säkrare besluts­underlag:

Det är väldigt tryggt att låta Språkkonsulterna bedöma om en kandidat verkligen har god förmåga att skriva.

Kontakta oss

Vill du få ett förslag på hur just din arbetsplats kan använda skrivtester? Hör av dig till oss på 08-650 47 40 eller på info@sprakkonsulterna.se.

Back to top