Vi älskar att tala!

Vill du och dina kollegor bli bättre på att prata med kunder i telefon? Eller behöver ni träna på att hålla presen­tationer? Hör av er till oss! Våra experter inom presentations­teknik, röst­coachning och retorik hjälper er att nå fram till lyssnaren.

Här ser du ett axplock av våra tjänster inom muntlig kommunikation. Är du på jakt efter något särskilt? Säg till, så skräddarsyr vi en lösning för just din arbetsplats.

Kontakta oss

Muntlig kommunikation 

Språklig profil

En språk­lig profil komplet­terar den grafiska pro­filen och säker­ställer att er munt­liga och skrift­liga kommuni­kation sam­verkar och speglar ert varu­märke. Så att alla delar av kommu­nikationen stämmer överens. Ni når lättare era kommuni­kations­mål och därmed era verk­samhets­mål.
› Språklig profil 

Tala effektivt i telefon

Vi utbildar personer som använder tele­fonen som främsta redskap i kommuni­ka­tionen. Det kan vara med­arbetare i en råd­giv­ning, en kund­tjänst eller en sälj­kår. Eller anställda som helt enkelt använder telefonen mycket i sitt dag­liga arbete.

Språktest

I dag använder man ofta skriv­prov vid rekry­tering. På samma sätt kan man pröva kandi­daternas för­måga att uttrycka sig i tal. Vi kan be­döma och be­skriva kandi­daternas styrkor och svag­heter vad gäller person­lig fram­toning, krea­tivitet, struktur, språk, kropps­språk, säkerhet med mera.

Presentera professionellt

En kurs i praktisk retorik där deltagarna får lära sig att tala ledigt och att presen­tera på ett professionellt sätt. Vi utgår från klassiska retoriska grepp och anpassar dem efter moderna förut­sätt­ningar och den senaste tekniken. Kursen passar för anställda som ofta talar inför folk.
› Presentera professionellt
Back to top