Skriva för responsiv webb

I dag är i princip alla moderna webb­platser res­pon­siva. Lite för­enklat innebär det att design­elementen an­passar sig till stor­leken på mot­tagarens skärm. Många webb­redak­törer känner sig lite osäkra på vilka anpass­ningar som de bör göra för att möta den nya tekniken, men det behöver inte alls vara svårt.

Tre rekommendationer för responsiv webb

Om du är redak­tör för en res­pon­siv webbplats gör du bäst i att hålla dig till de gängse re­kommenda­tionerna för webb­skrivande, men tillämpa dem ännu mer strikt än tidigare. Framför allt är det tre re­kommen­da­tioner som du bör hålla stenhårt på när du skriver för responsiv webb:

  1. Skriv det viktigaste först. Använd front­last­nings­tek­niken med rakt-på-sak alter­nativt kärn­meningar.
  2. Gör inte för korta stycken. Då spärrar du ut texten i onödan. Lagom är bäst!
  3. Använd korta ord om det går, och om det inte går använd mjuka binde­streck.
    .

1. Det viktigaste först

Skriv det viktigaste först! Alltid! Ständigt! Jämt! I synnerhet om du vet att många av dina be­sö­kare har en liten skärm. I värsta fall är bara rubriken och de två första meningarna synliga på deras skärmar. Uteslut inledningar alter­nativt tillämpa tek­niken front­lastning.

Frontlastning innebär att du sammanfattar avsnittets huvudtanke i en enda kärnmening. Jag rekommen­derar rakt-på-sak utan inledning när det är lätt att identifiera vad som är det viktigaste på en sida. Front­lastning med kärnmening är bättre att använda när det är svårt att identifiera något enskilt som är viktigast. Då får det istället bli det samman­fattade huvud­budskapet som blir viktigast. Så här skulle du kunna skriva rakt-på-sak:

Före:
Hjälp att byta bank
När livet förändras på grund av exempel­vis flytt, bostads­byte eller för­ändrad in­komst kan det finnas skäl att byta bank. På Snäll­banken hjälper vi till med det prak­tiska, som att av­sluta konton och tjänster hos din nu­varande bank. Det är också vik­tigt att du själv gör en genom­gång av dina konton och tjänster.

Efter:
Hjälp att byta bank
Vill du byta bank? På Snäll­banken hjälper vi till med det praktiska, som att avsluta konton och tjänster hos din nu­varande bank. Gör en genomgång av dina konton och tjänster och kontakta vår kundtjänst.

Front­lastning är lite svårare att illustrera med före- och efter­exempel. Men tänk dig till exempel före­tagets sida Om oss. Den innehåller oftast flera olika inne­hålls­delar som till exempel verksamhet, organisation, affärsidé, historia, kanske siffror med omsättning, antal anställda etc. Att säga vad som är viktigast för besökarna kan vara omöjligt eftersom det är beroende på vad de har för ärende. Då kommer kärn­meningen till användning:

Prodicta är ett ungt förlag som ger ut tryckta böcker och e-böcker, huvud­sakligen med språklig anknytning.

2. Spärra inte ut i onödan

Att dela in en text i stycken är en självklarhet. Läsarna behöver stycke­indelningen, både för att förstå hur skribenten har resonerat och för att få naturliga pauser i läs­ningen. Redaktörer och skribenter får ofta rådet att inte göra för långa eller för få stycken eftersom läsningen blir mödosam då. Det är ett bra råd, men långa stycken är sällan ett problem i vanliga webb­texter idag. Om något, är det istället alltför uppstyckad och spretig text som ställer till det.

Så nu när vi talar responsiv design skulle jag vilja varna för alltför korta stycken. När styckena blir för korta slösar du bort mycket utrymme för den som har en liten skärm. Och för den som har en stor skärm känns texten fragmentarisk, spretig och osamman­hängande.

3. Korta ord och mjuka bindestreck

En annan sak som blivit uppenbart sedan vi började läsa artiklar på små apparater är det elände som långa ord ställer till med. Långa ord som redo­vis­ning, kommu­nika­tions­mål och håll­bar­hets­frågor lämnar fula gluggar och stjäl dyrbart utrymme.

Det är dock svårt att ge ett generellt råd om att skriva korta ord. En text som handlar om hållbar­hets­redovis­ning måste ju innehålla det ordet, annars blir den troligen obegriplig eller i alla fall onödigt omständlig. Däremot kan du vara lite smart och skriva frågor om hållbarhet istället för hållbarhetsfrågor och mål för kommunika­tionen istället för kommunikations­mål. I en text som handlar om flerbostadshus kan du skriva det långa ordet först i texten men fortsättningsvis tala om hus, kort och gott.

Ibland behöver man dock använda ett begrepp, oavsett hur långt det är, och det går inte alltid att hitta korta synonymer eller att lösa upp en samman­sätt­ning. Då kommer tekniken med mjuka bindestreck till användning. De mjuka binde­strecken gör att orden i digital text avstavas där bindestrecket finns om det be­hövs. Det är helt osynligt om ordet inte behöver avstavas vid en radbrytning, men ersätts av ett synligt bindestreck när behovet finns. De flesta moderna pub­licerings­verk­tyg stöder funktionen mjuka bindestreck. I annat fall fungerar html-koden ­ utmärkt.

Vill du veta mer om responsiv webb?

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om responsivt skrivande eller vill ha en genomgång av webbplatsen.