Rensa, sortera och förtydliga juridiska texter

Redogöra för de nya försäk­rings­vill­koren på webbplatsen, informera om länstrafikens biljett­system och betalnings­modell eller beskriva skattefördelarna med ett pensionssparande? Förlagan är en juridisk text som du ska arbeta om till en ny text. Vad säger du – önske­uppdrag eller mardröms­uppgift?

Om du är kommunikatör i en stor organisation eller på en myndighet så ingår det sannolikt i din arbets­vardag att omvandla juridiska texter till information som vänder sig till en bredare målgrupp. Många kommunikatörer tycker att det är en riktig utmaning. Men det behöver inte vara så svårt. En ny text till en ny målgrupp behöver inte redigeras med samma varsamhet som om den skulle fortsätta att fungera som ett juridiskt verktyg.

I det här språkbrevet ska du få tips på ett arbetssätt i tre steg för hur du kan förenkla arbetet och skriva en text som både når fram till din målgrupp och gillas av juristen.

  1. Rensa
  2. Sortera
  3. Förtydliga
    .

1. Rensa

Det första steget är att identifiera och rensa bort sådant som inte är intressant för målgruppen. Många juridiska texter tyngs nämligen av innehåll som finns med ”för säkerhets skull”; ett slags dubbel­gardering från skribentens sida. Sådana garderingar kan vara allmän information om administrativa rutiner eller uppräkningar av sådant som egentligen täcks in av generella formuleringar.

Kunden får tillgång till bankens elektroniska tjänster inklusive internet­betalningar, kontosamman­ställningar, automatsvar, kortbetalningar samt konto­betalningar.

Den här uppräkningen gör inte texten tydligare, utan begränsar i stället kundens utbud. Tänk på att det som ingår i en uppräkning faktiskt utesluter det som inte finns med. Om det tillkommer en tjänst så måste den här meningen uppdateras. I det här fallet hade det därför varit tydligare att bara skriva: Kunden får tillgång till bankens alla elektroniska tjänster. (Ja, meningen ska formuleras om också, men det kommer i ett senare steg.)

2. Sortera

När du har rensat bort juristens alla garderingar är det dags för nästa fas: att sortera och kanske ta bort ännu mer. En följd av alla garderingar är nämligen att dispositionen blir inkonsekvent. Det är helt enkelt svårt att, på ett logiskt sätt, disponera innehåll som inte fyller någon funktion. Därför ska du vara uppmärksam på information som verkar handla om något annat än det som texten ska förmedla.

När du avslutat ditt köp läggs dina uppgifter in i registret. Efter 24 timmar dras pengarna från ditt konto.

Informationen om registreringen är inte relevant i ett avsnitt som handlar om själva kortbetalningen. Så här skulle du kunna skriva i stället:

Tjugofyra timmar efter att du avslutar ditt köp dras pengarna från ditt konto.

Det kanske går att samla ihop information om registrering och lägga det i ett annat avsnitt?

3. Förtydliga

Juridiska texter kan också vara för vaga och försiktiga. Vagheten är ett sätt att bygga in bakdörrar i den juridiska texten, som ibland sprider sig till delar av texten som skulle kunna vara mer rakt på sak. I den nya texten behöver du inte ha några bakdörrar – den har ju inte till syfte att reglera en tvist eller tåla granskning i domstol.

Skador ersätts alltid enligt det villkor som gäller när eventuell skada inträffar.

I det här exemplet har en formulering så att säga smittat av sig på en annan. Det är standardfrasen vid eventuell skada som har skrivits om lite. Men det är ju inte skadan som är eventuell, det är inträffandet som är det. Därför hade det varit tydligare att skriva när en skada inträffar, eller om en skada inträffar.

Den egentliga bearbetningen

När du har gått igenom de här tre stegen kan du påbörja den egentliga bearbetningen, det vill säga att förenkla meningsbyggnaden, tilltala läsaren med du och byta ut krångliga ord mot enklare. Det arbetet blir enklare ju noggrannare du har varit i steg 1–3. Förhoppningsvis hjälper det dig att inte bli sittande med en mardröms­uppgift i knät.

Anki Mattson, din personliga språkrådgivare