Juridiskt språk blir bättre men är inte bra än

Det är en viktig demokratisk fråga att alla har en möjlighet att förstå juridiskt språk, till exempel vad våra lagar handlar om. Därför har regeringskansliet språkexperter som granskar och arbetar om lagförslag och kommittédirektiv tillsammans med de juridiska experterna. Nyare lagar är också någorlunda begripliga för den som har vilja och ork att sätta sig in i ämnet.

Så här inleds exempelvis miljöbalken: ”Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde…” Meningarna innehåller visserligen några svåra ord, men meningsbyggnaden är enkel och okomplicerad.

Privatsektorn ligger efter

På den privata sidan går utvecklingen inte lika snabbt. Som konsument kan man tvingas läsa sida efter sida med gammalmodiga och eftersatta texter. Avtalstexter för banklån, försäkringsvillkor och bostadsrättsavtal är bara några exempel på områden som ofta är svårbegripliga och dåligt bearbetade.

I stort sett alla tecknar en försäkring och skriver på ett kontrakt någon gång i livet, men långt ifrån alla vet vad de egentligen skriver på. Så här kan villkorstexten för ett banklån se ut: ”För kredit med rörlig ränta gäller att räntesatsen med omedelbar verkan får ändras i den utsträckning som det motiveras av kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader för banken, eller andra kostnadsförändringar som banken inte skäligen kunde förutse när krediten lämnades.”

Här har texten både långa och svåra ord, och långa komplexa uppräkningar som ställer höga krav på läsarens korttidsminne. De flesta måste läsa stycket flera gånger för att klara att reda ut begreppen.

Ställ krav

Som mottagare till texter kan vi ställa krav på att de är skrivna på klar och begriplig svenska. Om du blir ombedd att skriva på ett kontrakt med onödigt krånglig avtalstext kan du säga ifrån och be säljaren skriva om. Det är ju i avtalstexten affären regleras och det är rimligt att kräva att alla parter ska förstå det ingångna avtalet. Minst lika rimligt som att alla ska kunna förstå lagboken, eller hur?