Språkkonsulternas hållbarhetsarbete

Vårt arbete för att bidra till FN:s globala mål.

Att arbeta för fler mål än ekonomisk vinst är en självklarhet för oss på Språkkonsulterna. Därför vill vi bidra i arbetet för att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling, på de sätt vi kan.

Här ger vi några exempel på vårt arbete för hållbarhet. Vi hoppas att du blir inspirerad!

För fredliga och inkluderande samhällen

På Språkkonsulterna arbetar vi dagligen för att göra kommunikation begriplig för den tänkta målgruppen. Det är ett av våra sätt att bidra till fredliga och inkluderande samhällen, som är mål 16 av de globala målen.

För oss handlar det om att alla människor ska ha möjlighet att förstå information som berör dem, för att kunna påverka sina liv och samhället.

Våld kan vara något som människor tar till när kommunikationen inte fungerar. Eftersom vi jobbar med kommunikation är det naturligt för oss att ta avstånd från våld. Vi åtar oss därför inte uppdrag som främjar vapenindustrin.

För allas rätt till språk och god utbildning

Mål 4 är god utbildning för alla, som vi även kopplar till allas rätt till språk. Till exempel är vi engagerade i en flerspråkig förskola för nomadbarn i Burkina Faso, genom organisationen Yennenga Progress som vi även gör probono-uppdrag för.

För minskad ojämlikhet

Med vårt arbete vill vi också bidra till minskad ojämlikhet, som är FN:s mål 10. Vi åtar oss därför inte uppdrag där uppdragsgivaren står för en diskriminerande hållning eller där kommunikationen är diskriminerande eller förtalar någon grupp eller individ.

Vi tar ställning mot all slags diskriminering. Det kan vara diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

När vi bearbetar texter uppmärksammar vi skribenter på ord och uttryck som kan uppfattas som diskriminerande och föreslår moderna, icke-diskriminerande alternativ.

Vi erbjuder också andra tjänster för att hjälpa andra att skriva inkluderande texter som inte diskriminerar. Det är till exempel ett vanligt perspektiv i våra skrivkurser.

För hållbar konsumtion

I vår verksamhet försöker vi överlag att hushålla med energi, material och övriga resurser, vilket är i linje med mål 12. Vi följer naturligtvis miljölagstiftningen och andra regler som berör företaget.

Vår policy för att minska vår negativa påverkan på miljön och klimatet är att

  • sträva efter att välja leverantörer och samarbetspartner som har en miljöpolicy
  • välja pappersprodukter och kontorsmaterial som är miljömärkta
  • välja kontorsmaskiner som är energisnåla
  • i första hand köpa begagnad utrustning och kontorsinredning
  • minska antalet pappersutskrifter
  • källsortera vårt avfall från kontoret och köket
  • i första hand välja tåg som transportmedel och i möjligaste mån undvika flygresor.

Vill du också bidra till hållbarhet?

FN har slagit fast att vi alla behöver hjälpas åt för att uppnå de 17 globala målen för hållbar utveckling. Läs gärna mer om vad du kan göra för att bidra på Sveriges officiella webbplats för de globala målen: