Språkbrevet nr 7, 2017

Skriva för responsiv webb

I dag är i prin­cip alla moderna webb­platser res­pon­siva. Lite för­enklat inne­bär det att design­elementen an­passar sig till stor­leken på mot­tagarens skärm. Många webb­redak­törer känner sig lite osäkra på vilka anpass­ningar som de bör göra för att möta den nya tek­niken, men det be­höver inte alls vara svårt. Om du är redak­tör för en res­pon­siv webb­plats gör du bäst i att hålla dig till de gängse re­kommenda­tionerna för webb­skrivande, men tillämpa dem ännu mer strikt än tidigare. Fram­för allt är det tre re­kommen­da­tioner som du bör hålla sten­hårt på:

  1. Det vik­tigaste först. Använd front­last­nings­tek­niken med rakt-på-sak alter­nativt kärn­meningar.
  2. Gör inte för korta stycken. Då spär­rar du ut texten i onödan. Lagom är bäst!
  3. An­vänd korta ord om det går, och om det inte går använd mjuka binde­streck.

Det viktigaste först

Skriv det viktigaste först! Alltid! Ständigt! Jämt! I synner­het om du vet att många av dina be­sö­kare har en liten skärm. I värsta fall är bara rubriken och de två första meningarna syn­liga på deras skärmar. Ute­slut in­led­ningar alter­nativt tillämpa tek­niken front­lastning. Frontlastning innebär att du sammanfattar avsnittets huvudtanke i en enda kärnmening. Jag rekommen­derar rakt-på-sak utan in­ledning när det är lätt att iden­ti­fiera vad som är det vik­tigaste på en sida. Front­lastning med kär­nmening är bättre att an­vända när det är svårt att iden­tifiera något enskilt som är vik­tigast. Då får det istället bli det samman­fattade huvud­budskapet som blir viktigast. Så här skulle du kunna skriva rakt-på-sak:

Före:
Hjälp att byta bank
När livet förändras på grund av exempel­vis flytt, bostads­byte eller för­ändrad in­komst kan det finnas skäl att byta bank. På Snäll­banken hjälper vi till med det prak­tiska, som att av­sluta konton och tjänster hos din nu­varande bank. Det är också vik­tigt att du själv gör en genom­gång av dina konton och tjänster.

Efter:
Hjälp att byta bank
Vill du byta bank? På Snäll­banken hjälper vi till med det prak­tiska, som att av­sluta konton och tjänster hos din nu­varande bank. Gör en genom­gång av dina konton och tjänster och kontakta vår kund­tjänst.

Front­lastning är lite svårare att illustrera med före- och efter­exempel. Men tänk dig till exempel före­tagets sida Om oss. Den inne­håller oftast flera olika inne­hålls­delar som till exempel verk­samhet, orga­nisa­tion, affärs­idé, historia, kanske siffror med om­sätt­ning, antal an­ställda etc. Att säga vad som är vik­tigast för besö­karna kan vara omöj­ligt efter­som det är beroende på vad de har för ärende. Då kommer kärn­meningen till an­vänd­ning:

Prodicta är ett ungt för­lag som ger ut tryckta böcker och e-böcker, huvud­sakligen med språk­lig anknytning.

Spärra inte ut i onödan

Att dela in en text i stycken är en själv­klar­het. Läsarna behöver stycke­indelningen, både för att för­stå hur skriben­ten har resonerat och för att få natur­liga pauser i läs­ningen. Redak­törer och skri­benter får ofta rådet att inte göra för långa eller för få stycken eftersom läs­ningen blir mödo­sam då. Det är ett bra råd, men långa stycken är sällan ett problem i vanliga webb­texter idag. Om något, är det istället allt­för upp­styckad och spretig text som ställer till det. Så nu när vi talar responsiv design skulle jag vilja varna för allt­för korta stycken. När styckena blir för korta slösar du bort mycket utrymme för den som har en liten skärm. Och för den som har en stor skärm känns texten frag­men­tarisk, spretig och osamman­hängande.

Korta ord och mjuka bindestreck

En annan sak som blivit uppen­bart sedan vi började läsa artik­lar på små appa­rater är det elände som långa ord ställer till med. Långa ord som redo­vis­ning, kommu­nika­tions­mål och håll­bar­hets­frågor lämnar fula gluggar och stjäl dyr­bart ut­rymme. Det är dock svårt att ge ett generellt råd om att skriva korta ord. En text som handlar om håll­bar­hets­redo­vis­ning måste ju inne­hålla det ordet, annars blir den tro­ligen obegrip­lig eller i alla fall onödigt omständ­lig. Där­emot kan du vara lite smart och skriva frågor om håll­barhet istället för hållbarhetsfrågor och mål för kommunika­tionen istället för kommunikations­mål. I en text som handlar om flerbostadshus kan du skriva det långa ordet först i texten men fort­sätt­nings­vis tala om hus, kort och gott.

Ibland be­höver man dock använda ett be­grepp, oavsett hur långt det är, och det går inte alltid att hitta korta syno­nymer eller att lösa upp en samman­sätt­ning. Då kommer tek­niken med mjuka binde­streck till använd­ning. De mjuka binde­strecken gör att orden i digi­tal text av­stavas där binde­strecket finns om det be­hövs. Det är helt osynligt om ordet inte be­höver av­stavas vid en rad­brytning, men ersätts av ett synligt binde­streck så snart det behövs. De flesta moderna pub­licerings­verk­tyg stöder funk­tionen mjuka binde­streck. I annat fall kan du använda html-koden ­. Själv an­vän­der jag den hela tiden.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om res­ponsivt skrivande eller vill ha en genomgång av webb­platsen.

Helena Englund Hjalmarsson, din personliga språk­råd­givare

Back to top