Språkbrevet nr 8, september 2018

Fånga din läsare eller lyssnare genom att skapa del­aktig­het

Hur gör man för att fånga sin läsares eller lyssnares upp­märk­sam­het? Ja, gå till dig själv: vad får dig att lyssna? Och vem lyssnar du helst på: någon som bryr sig om dig och din situation, eller någon som står långt ifrån dig? Svaret kan tyckas givet, men trots det ser vi ofta prov på det senare i texter och presen­tationer – skribenter som ställer sig väldigt långt ifrån sina läsare. Ingen kommer att lyssna på dem. Försök i stället att vinna läsarens upp­märk­sam­het genom att skapa del­aktig­het.

Inledningen är av­görande

Den klassiska retoriken säger att du måste uppnå tre saker redan från början för att kommuni­kationen ska fungera. Du måste

  • skapa ett intresse för ämnet
  • få lyssnarens för­troende
  • göra lyssnaren väl­villigt inställd till den fort­satta kommuni­kationen.

Det här gäller både talare och skribenter.

Ett viktigt sätt att uppnå detta är att få läsaren eller lyssnaren att känna sig del­aktig. Det kan du göra från början genom att lyfta något som ni har gemensamt, till exempel redan i inled­nings­frasen: ”Har du också funderat på hur sjuk­vårds­politiken i Solna egent­ligen fungerar?!” Finn en ”gemen­sam mark” att stå på. Något ni delar – ett intresse, ett problem eller en över­tygelse.

Du vill ha en rela­tion

Så långt är allt väl, men det räcker inte. För att läsaren eller lyssnaren ska känna sig del­aktig på riktigt krävs det att denne upplever sig ha en relation till dig. Inled­ningen av en text eller en presen­tation måste skapa just en sådan rela­tion. För även du lyssnar väl hellre på någon som du har en rela­tion till? Du lyssnar mer på någon som visar intresse för dig och din situation, än någon som inte gör det.

Den här rela­tionen kan du skapa bland annat genom att tänka på hur du formu­lerar dina bud­skap, vilka exempel du väljer och vilka reto­riska frågor du ställer. Allra helst ska varje läsare eller lyssnare känna att det är till just honom eller henne du vänder dig.

Bygg en bro

En bra bild att ha i huvudet kan vara att du i inled­ningen på en text eller en presen­tation ska bygga en bro mellan dig och läsaren eller lyssnaren. Om du försöker att pracka på den andre dina åsikter och upp­gifter utan att först ha byggt bron, så kommer kommuni­kationen inte att fungera, för vem vill kommuni­cera med en främling som ställer sig långt, långt bort? Om du däremot har lyckats bygga bron genom att visa intresse för läsaren, så kan du sedan lätt låta fakta, siffror, syn­punkter och argument gå över bron – vägen står öppen!

Intresset måste vara äkta

Men kom ihåg: ditt intresse för din läsare och lyssnare måste vara äkta! Det går inte att fejka. Du blir alltid avslöjad om du låtsas bry dig när du inte gör det, och då kraschar kommuni­kationen. Men om ditt intresse är äkta så kommer det också att generera äkta upp­märk­sam­het, för­troende och del­aktig­het.

Ta rätt pers­pektiv

Det här är också en fråga om pers­pektiv. Många texter och presen­tationer visar med plåg­sam tyd­lig­het att skri­benten kommuni­cerar ”själviskt”, alltså helt från sig själv, inifrån och ut, enkel­riktat till läsaren. Det skapar ingen del­ak­tig­het. Det skapar ingen läs- eller lyssnar­lust. Försök i stället att kommuni­cera utifrån och in. Sätt dig in i läsarens situation och kommuni­cera utifrån vad du tror att läsaren vill veta och vilka behov och förut­sätt­ningar läsaren har. Det känner läsaren direkt, och det skapar just del­aktig­het.

Mats Hydbom, din personliga kommuni­kations­råd­givare

Back to top