Språkbrevet nr 2, februari 2018

Älska dina sam­bands­ord!

Det är februari och alla hjärtans dag har precis passerat. Men låt oss stanna kvar en stund i kär­­lekens tecken! Det här Språk­­brevet handlar näm­­ligen om min kärlek till det som kallas för sambands­ord.

Vad är sambands­ord?

Sambands­ord är ord som visar hur meningar hänger ihop med varandra. Några exempel är därför, dock, trots att, även och efter­som. Vi använder dem för att visa hur vårt resonemang hänger ihop, så att personen vi kommu­nicerar med inte tappar bort sig.

Det finns en hel drös sambands­ord och de visar olika saker. Om du till exempel vill visa att en sak orsakar något annat kan du an­vända därför eller efter­som. Den typen av ord är därmed van­liga i för­klarande och argu­men­terande texter.

Om du däremot vill visa att du har nått din slut­sats så kan du dra till med alltså. Eller kanske min person­liga favorit: således. Då blir det nästan poetiskt!

Varför älskar vi sambands­ord?

Jag älskar sambands­ord för att de gör mina texter menings­fulla för andra. Dessa fina ord är näm­ligen limmet som håller ihop texten, genom att de skapar kopp­lingar mellan meningarna. Dessutom visar sambands­ord att jag som skribent bryr mig om min läsare, efter­som jag anstränger mig för att hen ska förstå.

Men varför älskar läsaren sam­bands­ord? Svaret är enkelt: sam­bands­orden hjälper läsaren att följa den röda tråden. Med sam­bands­ordens hjälp slipper man läsa mellan raderna för att förstå bud­skapet.

Så här kan du använda sam­bands­ord

Använd sambands­ord för att för­tydliga hur dina meningar hänger samman. Tänk dig till exempel att du ska för­klara varför det är en bra idé att skriva tydliga instruk­tioner. Då kan du skriva så här:

Med sambands­ord:

Tydliga instruk­tioner sparar tid och pengar, efter­som de minskar risken för att läsaren miss­förstår instruk­tionen. Därmed slipper du följd­frågor, och läsaren kan göra rätt från början. Det leder i sin tur till att läsaren skickar in rätt hand­lingar direkt – något som också effek­tiviserar besluts­processen.

Utan sambands­ord:

Tydliga instruk­tioner sparar tid och pengar. De minskar risken för att läsaren miss­förstår instruk­tionen. Du slipper följd­frågor. Läsaren kan göra rätt från början. Det leder till att läsaren skickar in rätt hand­lingar direkt – något som effek­tiviserar besluts­processen.

Utan sambands­orden blir din argumen­tation inte lika över­tygande, efter­som det blir svårare att se logiken i ditt reso­nemang. Och om läsaren inte för­står varför du har rätt så är risken stor att hen inte håller med dig.

Vill du ha fler exempel på hur du kan använda sam­bands­ord? Kika i den här texten! Jag har nämligen använt en hel del sam­bands­ord, för att du också ska se tjus­ningen med en tydligt samman­hängande text. Förhopp­ningsvis märker du skill­naden!

Störst av allt är kär­leken till sam­bands­ord

Samman­fattnings­vis kan sam­bands­orden se till att ditt resone­mang blir tydligt för den som läser. Till­sammans blir de en tro­fast väg­visare, som guidar läsaren genom dina tanke­gångar, ända fram till slut­satsen. Det om något är kärleks­fullt!

Sofia Olofsson, din person­liga språk­rådgivare

Back to top