Språkbrevet nr 9, oktober 2018

11 steg till klar­språk – en check­lista för begrip­liga texter

Den 13 oktober varje år är det inter­nationella klar­språks­dagen. Hurra! Det vill vi fira genom att bjuda på en check­lista för tyd­liga och begrip­liga texter – klar­språk, helt enkelt.

1. Är innehållet anpassat till mottagarna och syftet?

När du skriver har du en mottagare, någon som ska läsa. Oavsett vem eller vilka det är måste­­ du anpassa innehållet i texten till dem. Vad behöver de veta? Vad har de för för­kun­skaper? Vad ska de göra med texten?

2. Har du struktu­rerat inne­hållet på ett logiskt och ända­måls­enligt sätt?

När du har valt ut ett bra inne­håll för dina läsare behöver du struktu­rera det, så att det hänger ihop och står i rätt ordning ur läsarens pers­pektiv. Vad är viktigast för din läsare? Skriv det först!

3. Har texten infor­mativa rubriker?

En infor­mativ rubrik speglar inne­hållet i en text. Huvud­rubriken säger något om hela texten, medan under­rubrikerna visar läsaren vad ett visst avsnitt har att bjuda på. Undvik intet­sägande rubriker som ”Information” – avslöja i stället vad texten handlar om.

4. Finns det uppräk­ningar som skulle kunna stå i en punkt­lista?

Ibland vill du kanske prata om flera saker – ja, göra en sorts upp­räk­ning. Testa att göra det med en punkt­lista! En punkt­lista gör din text

 • överskådlig
 • tydlig
 • urtjusig.
  .

5. Är det tydligt vem som gör vad?

En tydlig text innehåller ofta aktiva verb, snarare än passiva verb och substanti­veringar. Aktiva verb är nämligen mer konkreta och talar om vem som gör vad.

 • Aktivt verb: Språk­konsulterna under­sökte atti­tyder till klar­språk.
 • Passivt verb: Atti­tyder till klar­språk under­söktes.
 • Substantivering: En undersökning gjordes om atti­tyder till klar­språk.
  .

6. Tilltalar du dina läsare med du?

Fundera på om det passar med du-tilltal i din text. Tilltal är bra på flera sätt. Det hjälper dig att fokusera på dina läsare. Det hjälper också läsarna att förstå din text och till exempel snabbt uppfatta vad de förväntas göra.

7. Är menings­byggnaden enkel och tydlig?

När du strukturerar en text bör du skriva det viktigaste först. Samma sak gäller på menings­nivå! Du behöver inte inleda en mening med att beskriva hur, när eller varför något händer. Kom i stället direkt till vad som händer – vem gör vad? Sedan kan du berätta varför.

8. Använder du sam­bands­ord?

Se till att textens röda tråd är tydlig för läsaren. Ett sätt kan vara att använda sam­bands­ord som efter­som, därför att, och, men, dock och till exempel.

 • Jag tycker om språk. Jag tycker till exempel om grammatik.
 • Jag tycker om språk, efter­som jag tycker om grammatik.
  .

9. Använder du konkreta ord?

Om din text är väldigt abstrakt riskerar du att tappa läsarna på vägen. Skriv inte vegetation om du menar buskar.

10. Förklarar du fack­termer och för­kort­ningar?

Fundera på om du verkligen behöver ha fack­termer och för­kort­ningar i din text. Om svaret är ja, se till att du förklarar dem för dina läsare. Räkna inte med att alla känner till sådant som är självklart för dig.

11. Har du läst igenom texten en sista gång?

Läs igenom din text när du är klar, gärna högt. Då är det lättare att upptäcka om något har blivit fel eller inte flyter. Korrektur­läs noggrant, och be gärna en kollega läsa texten också.

Nu har du några verktyg som du kommer ganska långt med i ditt skrivande. Vill du veta ännu mer om klar­språk och hur du och dina kollegor kan skriva bättre texter? Hör av dig till oss på info@sprakkonsulterna.se.

Caroline Björklund, din person­liga språk­råd­givare

Back to top