Göm dig inte bakom citattecken

De största problemen med snåriga och svårbegripliga texter är inte grammatikfel och stavfel. Det är inte heller fackuttryck eller svåra ord som ställer till det. Istället är det skribenternas svårigheter att få fram huvudbudskapet och tydligt redovisa sina tankegångar som gör att vissa texter är svåra att förstå. Ett säkert tecken på att skribenten inte riktigt har tänkt klart sina tankar är när texten innehåller rikligt med citattecken.

Och det är ganska självklart – om man inte riktigt vet vad man vill ha sagt är det mycket svårt att uttrycka det klart och redigt. Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta – precis som Esaias Tegner hävdade i sin epilog vid magisterpromotionen 1820.

Lägg inga dimridåer i texten

Citattecken blir som gömställen, där skribenten kan lägga dimridåer kring ord eller fraser som hen inte tycker är riktigt på pricken. Eller också använder skribenten citattecken för att modifiera sin utsaga och låta läsaren förstå att hen inte till fullo ställer sig bakom påståendet.

Problemet är att det blir mycket svårt för läsaren att tyda dessa hemliga signaler och gömställen. I våra skrivregler har vi ju bestämt att citattecken ska användas så här:

  • Kring citat: ”Detta är ett litet steg för människan, men ett stort steg för mänskligheten.”
  • Kring titlar: Den här veckan har jag läst ”Om en pojke”.
  • För att markera ironi: Han hade ”bara” 40 miljoner i årsinkomst.
  • För att framhäva ett uttryck: Sofia tycker inte att vi ska skriva ”skall”.

 

Använd citattecken för att få rätt effekt

Om en skribent frångår dessa regler och börjar sätta citattecken i andra sammanhang är risken stor att modifieringen förväxlas med ironi. Eller hur skulle du tolka följande mening:

Han är ”expert” inom sitt område och på seminariet tog han upp ”de rätta” frågorna.

I det här fallet var skribenten inte riktigt säker på vad som krävs för att kalla en person för expert och satte därför citattecken runt ordet. Dessutom kändes det kanske oprecist att använda frasen de rätta frågorna och istället för att precisera fick frasen citattecken. Risken är att vi som läser uppfattar detta som ironi och tror att en medioker kännare har stått och pladdrat om en massa ovidkommande saker.

Skapa inte oreda

I vissa fall kan citattecknen ställa till mycket oreda. I en upphandling där vi la anbud ombads vi dela upp priset på två olika tjänstekategorier: Det ena priset skulle vara för textskapande och det andra för ”projektledning/kreativt arbete”. Ingenstans stod det någon förklaring till att just projektledning och kreativt arbete var satt inom citattecken. Med tanke på hur formell och uppstyrd myndigheters upphandlingsprocess brukar vara så lämnar det här sättet att skriva ofantligt mycket tolkningsutrymme. Och antagligen bara för att skribenten inte riktigt visste själv vad som ska ingå i projektledning och kreativt arbete.

Låt skrivprocessen reda ut dina tankar

Var alltså sparsam med citattecken och red ut dina tankegångar innan du betraktar texten som färdig. Det är i sig inget fel att ha outredda tankar när man börjar skrivprocessen. Skrivandet kan till och med hjälpa till att reda ut dem. Men se till att det blir klart och tydligt när texten ska publiceras eller distribueras. Citattecken är ett dåligt gömställe! De snarare framhäver än döljer en osäker skribent.