Funktionsnedsättning, funktionshinder, funktionsvariation eller vad?

Den offentliga språkvården har länge rekommenderat person med funktionsnedsättning för att benämna människor med fysiska, psykiska eller intellektuella nedsättningar. I medier och annan offentlig kommunikation blir funktionsvariation och funktionsskillnad alltmer frekventa. Förr i tiden sa folk handikappad eller funktionshindrad. Vilka ord är egentligen okej att använda? Och i vilka sammanhang? Det här språkbrevet hjälper dig att reda ut hur du ska tänka.

Person med funktionsnedsättning fungerar i de flesta fall

I Socialstyrelsens termbank står person med funktionsnedsättning som rekommenderad term. Termen är väl etablerad sedan tidigt 2000-tal och används i de flesta formella texter i dag, exempelvis lagtexter, myndighetskommunikation och fackspråk. Vissa personer invänder mot efterledet nedsättning eftersom de tolkar ordet som nedvärderande. Men många funktionsrättsorganisationer menar att det är viktigt att använda just nedsättning för att visa på svårigheterna för de som lever med en funktionsnedsättning och därmed belysa behovet av och rätten till assistans. Person med funktionsnedsättning är alltså väl etablerat i offentliga texter och fungerar att använda i de allra flesta fall.

Använd inte funktionsvariation som synonym till funktionsnedsättning

I ett försök att utmana samhällets funktionsnormer dök begreppet funktionsvariation upp för ungefär tio år sedan. Tanken med funktionsvariation handlar om att inkludera och jämställa alla människors olika sätt att fungera, men eftersom det inkluderar alla människor så blir begreppet verkningslöst i funktionsrättssammanhang. Det går ju till exempel inte att kräva samma rätt till assistans för en person med vänsterhänthet som för en rullstolsburen person. Använd därför inte begreppet funktionsvariation synonymt med funktionsnedsättning eftersom det riskerar att förminska svårigheterna som många personer med funktionsnedsättning upplever.

Funktionshinder finns i miljön, inte i människorna

Socialstyrelsen och Funktionsrätt Sverige avråder från att använda begreppet funktionshindrad om människor. Hinder är något som finns i den omgivande miljön och som därför oftast går att bygga bort. Ett exempel på digitala funktionshinder är webbplatser med låga färgkontraster som blir svåra att läsa för personer med nedsatt syn. Även i texter kan det finnas egenskaper som skapar funktionshinder, till exempel svårlästa teckensnitt eller långa texter utan grafiska signaler som rubriker och tydliga stycken.

 

Skriv så här

Kommunen ska ingå en överenskommelse med regionen om ett samarbete i fråga om personer med psykisk funktionsnedsättning.

Socialtjänstlagen (2001:453)

Skriv inte så här

En kommun behåller ansvaret för stöd och hjälp åt en enskild som till följd av ett beslut av kommunen vistas i en annan kommun enligt 9 kap § 8 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade […]

Socialtjänstlagen (2001:453)

Det finns inga enkla svar på frågan hur vi ska benämna människor som tillhör samhällets minoritetsgrupper på ett respektfullt sätt, och det gör det lätt att känna sig osäker som skribent. En tumregel brukar vara att gruppen själva ska ha rätt att komma till tals när det gäller hur de vill bli benämnda. Råden i det här språkbrevet passar bra när du behöver uttrycka dig generellt. När du skriver om en grupp som föredrar en viss benämning så ska du naturligtvis använda den.