Dialekter i förändring

Våra dialekter genomgår, precis som standardsvenskan, en ständig förändring. Dialekterna fylls på med nya ord och uttryck, grammatiken förnyas och satsmelodin slätas ut eller accentueras. Men även om dialekterna förändras, verkar de inte vara på väg att försvinna. Tvärtom värnar vi svenskar mer om våra dialekter än någonsin.

Mer dialekt i ett närmare samhälle

Det som kanske har påverkat dialektanvändningen mest på senare tid är att det geografiska avståndet i samhället har blivit mindre. Det menar Anna Gunnarsdotter Grönberg i artikeln ”E du go eller? Göteborgare kommer aldrig att prata stockholmska”, som publicerades i årets andra nummer av Språktidningen.

De senaste decennierna har restiderna inom Sverige krympt och internet och mobiltelefoni har gjort det allt lättare för oss att kommunicera med dem som befinner sig långt bort ifrån oss. På grund av detta har dialekterna har slätats ut, men det har också gjort att vi värdesätter våra dialekter mer. I en globaliserad värld tycks det som om dialekten blir allt viktigare för vår identitet och känsla av tillhörighet.

Geografi, kön och livsstil påverkar dialektanvändningen

Forskning visar att det är just geografin som är det som påverkar dialektanvändningen mest. Men också kön och livsstil kan vara avgörande för om vi talar dialekt eller inte. Bland ungdomar är det tydligt att de flickor som vill studera på universitet och flytta från orten ofta talar mindre dialekt än de pojkar som läser ett yrkesinriktat gymnasieprogram och som planerar att bo kvar på hemorten efter skolan. På så sätt har dialekt i allra högsta grad med tillhörighet och identifikation att göra.

Medierna påverkar dialekternas status

Medierna, som annars verkar kunna påverka oss att göra både det ena och det andra, verkar däremot inte påverka vår dialektanvändning så mycket. Däremot påverkar de vår inställning till dialekterna. Dialekter var länge otänkbara i svensk radio och tv. Att tala rikssvenska var förr allmänt sett som fint, medan dialekt var ett tecken på att man var okultiverad och saknade bildning. Men i takt med att dialekterna har blivit allt vanligare i våra medier har de också fått en högre status. I och med att vi hör folk som rappar på skånska, sänder humorprogram i radio på västerbottniska eller hallåar i tv på gotländska så har vår inställning till dialekterna ändrats.

Men vad heter det egentligen?

Även om vår inställning till dialekter blir alltmer positiv, blir vi svenskar alltmer noggranna med vad som är rätt och fel i språket. Så har till exempel Språkriktighetsboken, som ges ut av Språkrådet, kritiserats för sin positiva hållning gentemot språkliga undantag, nyanser och olikheter. Vi vill veta vad det egentligen ska heta! Det måste finnas ett alternativ som är åtminstone lite mer rätt! ropar alla språkintresserade i kör. Det ligger i människans natur att vilja kategorisera tillvaron. Men Språkrådet aktar sig för att ta ställning – i Sverige har vi en tolerant inställning till olika varieteter.

Gör gött hemma men jättebra på jobbet

När det gäller dialekter vill vi alltså både kunna äta kakan och ha den kvar. Och det verkar också som om många lyckas med det. Vi pratar helt enkelt dialekt hemma vid middagsbordet och på släktkalaset, men korrekt standardsvenska på banken och anställningsintervjun.

På många sätt är det en utmärkt lösning. Vi bör använda och värna våra dialekter som är en stor del av vårt kulturarv. Samtidigt är standardspråket betydelsefullt utifrån ett demokratiskt perspektiv, eftersom det gör det möjligt att kommunicera viktig information på en svenska som alla svenskar förstår. Alla i Sverige måste alltså få möjlighet att tillägna sig standardsvenskan, samtidigt som alla också måste ha rätt att värna den egna dialekten, oavsett om det är västerbottniska, skånska eller rinkebysvenska.