Bli en bättre skribent med grammatikens hjälp

I slutet av mars är det dags för Grammatik­dagen. Det är ett utmärkt till­fälle att lära sig lite om grammatik! Genom att lära dig några gram­ma­tiska verktyg kan du förbättra både ditt skrivande och dina läsares upp­fattning om dig. Hur då? Häng med så får du se!

Grammatiken bjuder på oänd­liga möj­lig­heter. Här har jag valt ut tre enkla, grammatiska knep som gör ditt ämne intressant, samtidigt som läsaren känner sig smart och du blir mer älskad.

Grammatik gör ditt ämne intressant

Många som är experter på något helt annat än att skriva, kan ibland känna sig makt­lösa inför upp­giften att skriva en text om sitt ämne. Är du en sådan expert? I så fall tycker du säkert att ditt ämne är intres­sant, men undrar kanske hur du ska skriva så att det blir spän­nande och läs­värt för andra. Lär dig att skilja på aktivt och passivt språk, så kommer du en bit på vägen.

Det handlar i grunden om verb och sub­stantiv. Verb präglas av liv och rörelse. De talar om vad som händer eller vad någon gör. Sub­stantiv är mer statiska. De samlar ihop och förpackar infor­mation, men de är inte skapta för att tala om vad som händer. Därför blir texten ofta intressantare med verb.

Abstrakt med substan­tiv

Du får vårt nyhets­brev efter regis­trering hos Bolags­verket eller vid besvarande av Läns­styrel­sernas digi­tala enkät.

Konkret med verb

Du får vårt nyhets­brev efter­som du har regis­trerat dig hos Bolags­verket eller har besvarat Läns­styrel­sernas digi­tala enkät.

Grammatik får läsaren att känna sig smart

Oavsett hur smart och duktig du är på ditt ämne så fram­står du som ännu smartare om dina läsare förstår vad du har skrivit direkt, redan vid första genom­läsningen. Och inte nog med det: du får dem att känna sig smarta också.

Här är tipset att använda många och tydliga konnek­tiver. Det är de där småorden som talar om för läsarna hur det logiska sam­bandet mellan satser och meningar ser ut. Tydliga sam­band ger ett trovärdigt och pålitligt intryck. Några exempel: meninnanellerefter­somockså. Vi språk­konsulter kallar dem rätt och slätt för sam­bands­ord.

Utan sambands­ord

Förny­bara energi­källor som vind­kraft, sol­energi och bio­energi är ett viktigt steg mot ett lång­siktigt håll­bart sam­hälle. För att klara energi­omställ­ningen behöver vi använda energin betydligt effek­tivare än i dag.

Med sambands­ord

Förny­bara energi­källor som vind­kraft, sol­energi och bio­energi är ett viktigt steg mot ett lång­siktigt håll­bart sam­hälle. Men* för att klara energi­omställ­ningen behöver vi också använda energin betydligt effek­tivare än i dag.

* Ja, det är helt okej att inleda en mening med en kon­junk­tion. Det är ett annat retoriskt knep som vi kan berätta om en annan gång.

Grammatik gör dig älskad

Människor älskar att känna sig intelli­genta. Om dina läsare känner att de hänger med när de läser din text, tycker de inte bara bättre om din text. De tycker också bättre om dig: ”Vem är den här trevliga och smarta personen som för­klarar så bra?!”

För att få lite mer kärlek som skribent rekommen­derar jag att du bjuder läsarna på ett behagligt läs­tempo med en skön rytm. Ett sätt att göra det är att undvika inskott i mening­arna. Inskott är det där som ibland hamnar mellan andra sats­delar i meningen och tvingar läsarna att stanna upp i läs­ningen. Det slipper de om du lägger inskottet sist i meningen eller gör om det till en egen mening. En del inskott kan du till och med stryka helt.

Med inskott

På vårt företag kan alla, oavsett vilken avdel­ning de arbetar på eller hur länge de har varit anställda, vara med på samtliga företags­aktivi­teter.

Med inskottet sist

På vårt företag kan alla vara med på samtliga företags­aktivi­teter, oavsett vilken avdel­ning de arbetar på eller hur länge de har varit anställda.

Med inskottet i en egen mening

På vårt företag kan alla vara med på samtliga företags­aktivi­teter. Det spelar ingen roll vilken avdel­ning de arbetar på eller hur länge de har varit anställda.

Utan inskottet

På vårt företag kan alla vara med på samtliga företags­aktivi­teter.

Vill du lära dig fler grammatiska knep som förbättrar dina texter? Hör av dig till oss – vi hjälper gärna till!

Anki Mattson, din person­liga språk­råd­givare